Video

Výber jazyka

SlovakEnglishGermanPolish

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?

Štatistiky

Návštevníkov: 449846

Štatistiky pre www.saris.eu.sk

TOPlist
TOPlist

Zaujímavé odkazy

Inteligentné webové stránky a redakčný systém pre obce

Slovakia regions

Panoramaticke mapy

Urbariát BREZNICA

 

 

Zápisnica

 

Z valného zhromaždenia občanov obce Breznica-Spoločenstvenných lesov obce Breznica-pozemkové spoločenstvo,konaného dňa 12.05.2018 v KSB Obecného úradu v Breznici

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

 

     Schôdzu zahájil a viedol predseda spoločenstva p. Brendza Daniel. Prítomných oboznámil s programom VČS a to

 

l.   otvorenie- chválenie programu

2.  voľba mandátovej a volebnej komisie a overovateľov zápisnice

3.  správa o lesníckej činnosti za rok 2017

4.  správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2017, schválenie    

     účtovnej závierky za rok 2017 a rozdelenie zisku za rok  2017

5.  voľba členov výboru a dozornej rady

6.   diskusia

7.   návrh a schválenie uznesenia

8.   záver

 

Predseda spoločenstva predniesol návrh na úpravu programu s tým, aby najprv prebehla voľba členov do orgánu spoločenstva a potom nasledovala diskusia . Dal hlasovať za tento program. Prítomní odsúhlasili program rokovania

 

     Do mandátovej a volebnej komisie boli navrhnutí a schválení : JUDr. Tarabčák Jozef, Paľa Ján, Piskoriková Mária, Džupaj Jozef, Gonos Viktor

Zakovič Anton , Matis Mikuláš. Hlasovania sa nikto nezdržal

 

     Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení : Ing. Bazyľaková Slavomíra a Blanár Ján.Hlasovania sa nikto nezdržal

 

Za zapisovateľku bola určená p.Kaňuková Emília.

 

Mandátová komisia po spočítaní hlasov na výmeru /z 218,186 ha bolo prítomných 158,63 ha/, skonštatovala, že to predstavuje 72,48 % , čím potvrdila  že  VČS je uznášaniaschopná  

 

 

- 2 -

    .

 

    Ďalej vystúpil p. Kasarda Pavol –OLH, ktorý prítomných oboznámil s ťažbou v roku 2017. Celkovo sa vyťažilo 1 285 m3 drevnej hmoty ./ Prebierka- 432 m3, kalamita – 300 m3, obnovná ťažba 553 m3 /.

Zalesňovanie  bolo vykonané na ploche 0,15 ha .Bolo vysadených 1 500 ks sadeníc duba. Väčšie zalesňovanie nebol nutné, nakoľko išlo o prirodzené zmladenie / zalesňovanie/

 Uhadzovanie haluziny bolo robené na ploche 2 ha. Pestovná činnosť na ploche 5,5 ha.

     V roku 2017 sa začalo so spracovaním nového lesníckeho plánu na roky 2019-2028 / Ide o prípravu podkladov na ťažbu, pestovné  a iné práce spojené s činnosťou v lesnom hospodárstve./

     Pozemkové spoločenstvo obhospodaruje lesné pozemky v troch katastrálnych územiach a to :

Breznica      169  ha

Stropkov    126 ha

Brusnica        75 ha

     P. Kasarda vyzval prítomných, aby určili výšku ťažby približne na dva roky.

Vlastníci sa rozhodli, aby sa v ťažbe pokračovalo tak ako doposiaľ a to cca 1000

- 1300 m3 na jeden rok, čiže na 2 roky by to bolo cca 2 000 až 2 600 m3

 

     Predseda dozornej rady. P. Novák Cyril prečítal prítomným správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2017 a s výsledkom hospodárenia za rok 2017. V správe sa zameral na analýzu tržieb a nákladov.

Tržby boli dosiahnuté vo výške 48 441,05 € Hlavne z predaja drevnej hmoty a to vo výške 47 896,88 €  Za palivové drevo bolo utŕžené 348,00

Ďalšie príjmy boli za : prefakturácia časti nákladov za mob. telefón 29,36 € , prenájom za poľovný revír 166,81 €

Náklady boli vo výške 33 619,25 €.V nákladoch sa zameral na jednotlivé položky a to podľa druhu : ťažba a približovanie drevnej hmoty 16 060,00 € , služby spojené s lesníctvom 4 440,00 , telefón 218,60 €, internet 197,88 €, úprava skladu a cesty 1 638,00€, spracovanie účtovníctva 400,00 €, sadenice 247,50 €, školenie, požiarna ochrana ,odborná literatúra  175,40 € , reprezentačné 753,40 €, náhradné diely na mot. pílu, servis registračnej pokladne, režijný materiál, kancelárske potreby, inzerat 368,82 €, poštovné 92,65 €, cestovné 14,14 €, daň z nehnuteľnosti 1 136,26 €, mzdové a sociálne náklady 7 742,22 €, poplatky banke 128,00 €, penále SP 6,38 €

 

V roku 2017 bol dosiahnutý HV po zdanení /zisk/ vo výške 11 549,67 €

 

Na 1 ha sa vyplatí 49,947 €

 

-         3 –

 

     Ďalším bodom rokovania boli voľby do orgánov spoločenstva. Výbor bol volený samostatne podľa jednotlivých kandidátov a dozorná rada bola volená spoločne. Do výboru boli zvolení a to podľa výšky dosiahnutých hlasov :

Jakub Štefan / 146,30/, Novotňák Štefan / 118,79/, Brendza Daniel /116,01/,

Zakovič Anton /115,34/, Hurný Ľuboš /81,64/. Náhradník je Blanár Ján /79,90/ a

Paľa Ján /76,75/.

     Dozorná rada : Novák Cyril, Džupaj Jozef, Piskoriková Mária, Gonos Vincent, Matis Mikuláš.  Za náhradníka bol zvolený Varga Štefan. Dozorná rada bola zvolená jednohlasne.

     Ďalším bodom bola diskusia. V diskusii vystúpil Hurný Ľuboš s otázkou ohľadom jednania s p. Ilečkom /PD Brusnica/ o  pasienkových lúkach. Odpovedal mu p. Kasarda, že najprv si musia urobiť poriadok sami vlastníci, nakoľko majú podpísané zmluvy na tie isté parcely a tak je potrebné vypovedať zmluvy s PD Brusnica. Potom je potrebné preradiť trvalé trávne porasty do lesných a urobiť geometrický plán a týka sa asi 60 ha.

P. Obšasník a p. Vaško C. sa zaujímali ako je to s palivovým drevom / samovýroba/. P. Kasarda Pavol im oznámil, že je možne získať palivové drevo za úpravu parcely po ťažbe.

P. Šafranko požiadal , aby sa správa o lesníckej činnosti a správa o hospodárení s finančnými prostriedkami vytlačila viackrát a dala sa aj členom. Berie sa na vedomie.

P. Vaško C. chcel informáciu, kto by mal vypočítať podiel vlastníka. Bolo mu oznámené, že to robia notári a vlastník by mal doložiť doklad aj s vypočítaným podielom, ktorý by sa len skontroloval.

P. Kasarda vyzval prítomných vlastníkov ,že v prípade predaja svojho podielu aby nahlásili komu predali svoj  podiel, aby  bolo možne urobiť zmeny v záznamoch.

 

     Keďže v diskusii už nik viac nepokračoval predseda diskusiu ukončil a pristúpilo sa k uzneseniu.  Hlasovania sa nikto nezdržal .

    

 

    V závere predseda prítomným poďakoval za účasť a pozval ich na menšie občerstvenie.

 

 

 

Zapísala : Kaňuková Emilia

 

 

 

Predseda spoločenstva:                           ...........................................

 

 

Overovatelia zápisnice :

 

Ing. Bazyľaková Slavomíra                      ..........................................

 

Blanár Ján                                                 .........................................

 

 

 

 

 

 

V Breznici, 12.5.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločenstvenné lesy obce Breznica-pozemkové spoločnenstvo

 

 

 

N á v r h   n a    u z n e s e n i e

 

 

Valné zhromaždenie  Spoločenstvenných lesov obce Breznica, konaného dňa 12.5.2018 berie na vedomie :

 

 

1. správu o lesníckej činnosti za rok 2017

    

2. správu o hospodárení  s finančnými prostriedkami za rok 2017

 

3. schvaľuje účtovnú závierku za rok 2017

 

4. schvaľuje rozdelenie zisku a to 49,947 €/ha.

 

5. schvaľuje nových členov výboru :

-        Jakub Štefan

-        Novotňak  Štefan

-        Brendza Daniel

-        Zakovič Anton

-        Hurný Ľuboš

Nahradníci do výboru

-         Blanár Ján

-         Paľa Ján

 

6. schvaľuje nových členov dozornej rady :

-        Novák Cyril

-        Džupaj Jozef

-        Piskoriková Mária

-        Gonos Viktor

-        Matis Mikuláš

Náhradník do dozornej rady:

-        Varga Štefan

           

7. Zmena sídla spoločnosti z Breznica 100 na Breznica 26.

 

 

 

Zapísala:  Kaňuková

 

 Predseda spoločenstva:

 

Brendza Daniel                                           ................................

 

 

Overovatelia zápisnice:

 

Ing. Bazyľaková Slavomíra              ..............................

 

 

Blanár Ján                                                         ..............................

 

 

 

 

 

 

V Breznici, 12.5.2018

 

 

 

 

 

 Spoločenstvenné lesy obce Breznica - pozemkové spoločenstvo Breznica

P o z v á n k a

Výbor Spoločenstvenných lesov obce Breznica - pozemkové spoločenstvo Breznica Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať  dňa 12.5.2018 /sobota/

o 13.00 hod. v KSB Obecného úradu v Breznica

       Otvorenie - schválenie programu

       Voľba mandátovej a volebnej komisie a overovateľov zápisnice

       Správa o lesníckej činnosti za rok 2017


       Správa o hospodárení s finančnými

prostriedkami za rok 2017

        Diskusia

       Voľba členov výboru a dozornej rady    

       Návrh a schválenie uznesenia

       Záver

    Po odsúhlasení výsledku hospodárenia za rok 2017 VČS  a schválení rozdelenia zisku budú vyplácané podiely za rok 2017. Na odsúhlasenie a vyplácanie podielov je  potrebná nadpolovičná účasť podielnikov, preto Vás prosíme o Vašu účasť.                                  

V prípade účasti v zastúpení splnomocnencom prosíme o nižšie vypísanie plnej moci


                                           

                                   Brendza Daniel    

                    predseda výboru                                               

kontakt:  0905182021

 

 

 

PLNÁ   MOC

 

Uvedená podľa ustanovenia § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Ja dolu podpísaný... ..........................................................bytom ..............

...............................................................................................................................Č. OP: ......................................., narodený ...................................

 

Týmto splnomocňujem splnomocnenca

Meno a priezvisko:  ...................................................................................

Narodený :             ......................................................................................

Adresa :                  ......................................................................................

Číslo OP:                 ......................................................................................

aby ma zastupoval na členskej schôdzi spoločníkov spoločenstvenných lesov

obce Breznica - pozemkové spoločenstvo, ktorá sa bude konať 12.5.2018

a v mojom mene :

       hlasoval vo veciach spoločenstva                                         *

       prevzal podiel na výsledku hospodárenia za rok 2017      *

        

.........................................................Podpis  splnomocniteľa

/*/- nehodiace preškrtnite/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica

 

Z valného zhromaždenia občanov obce Breznica-Spoločenstvenných lesov obce Breznica-pozemkové spoločenstvo,konaného dňa 13.05.2017 v KSB Obecného úradu v Breznici

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

 

     Schôdzu zahájil a viedol predseda spoločenstva p. Brendza Daniel. Prítomných oboznámil s programom VČS a to

 

l. otvorenie

2. návrh na mandatovú komisiu

3. návrh na navrhovú komisiu

4. návrh na overovateľov zápisnice

5. správa o lesníckej činnosti za rok 2016

6. správa o hospodárení s finančnými prostriedkami  2016

7. schválenie účtovnej závierky za rok 2016 a rozdelenie zisku

8. rôzne

9. diskusia

10.návrh na uznesenie

11. záver

 

Predseda spoločenstva dal hlasovať za tento program. Hlasovania sa zdržal  jeden člen.

 

     Do mandátovej komisie boli navrhnutí a schválení : JUDr. Tarabčák Jozef,

Zakovič Anton , Matis Mikuláš. Hlasovania sa nikto nezdržal

 

         Do návrhovej komisii boli navrhnutí a schválení : Novak Cyril, Gonos Viktor. Hlasovania sa nikto nezdržal

 

     Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení :  Džupinová Mária a Gonos Štefan. Hlasovania sa nikto nezdržal

 

Za zapisovateľku bola určená p.Kaňuková Emília.

 

Mandátová komisia po spočítaní hlasov na výmeru  / 116, 63 ha/ skonštatovala, že to predstavuje 50, 68 %, čím potvrdila je VČS je uznášaniaschopná  

- 2 -

    .

 

    Ďalej vystúpil p. Kasarda Pavol –OLH, ktorý prítomných oboznámil s ťažbou v roku 2016. Celkovo sa vyťažilo 1 326 m3 drevnej hmoty a to na ploche 2,7 ha. Išlo o výchovnú a obnovnú ťažbu. Bola robená aj prebierka .

Zalesňovanie nebolo nutné. Bolo prirodzené zmladenie bukom.

 Prerezávka bola robená na ploche 2,5 ha. Uhadzovanie haluziny bolo robené na 4,2 ha.

Desaťročný plán na ťažbu je plánovaný na  15 300,00  m3. Za 8 rokov bolo vyťažených 10184 m3 drevnej hmoty:

 

.  /evidencia ťažby dreva a holín je súčasťou tejto zápisnice/.

 

     Predseda dozornej rady. P. Novák Cyril prečíta prítomným správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2016 a s výsledkom hospodárenia za rok 2016. V správe sa zameral na analýzu tržieb a nákladov.

Tržby boli dosiahnuté hlavne z predaja drevnej hmoty a len nepatrné množstvo tvorilo palivové drevo / samovýroba dreva/. V nákladoch sa zameral na jednotlivé náklady a to podľa druhu a to režijný materiál, služby spojené s lesníctvom , ktoré tvorili najväčšiu položku nákladov, mzdové náklady a t.d....

/ správa o hospodárení s finančnými prostriedkami je súčasťou tejto zápisnice/.

V roku 2016 bol dosiahnutý HV po zdanení /zisk/ vo výške  6 506,00 €,

Na 1 ha by ma malo vyplatiť 26,32 €

 

    V ďalšom bode p. Brendza Daniel prečital  list od člena výboru s. Hutňana Juliana, ktorým sa vzdáva tejto funkcie k 1.7.2016. Predseda vyzval prítomných, aby podali návrh na doplnenie do výboru. Za nového člena výboru bol navrhnutý a hlasovaním schválený JUDr. Tarabčák Jozef. Proti bol jeden člen

 

     Ďalším bodom bola diskusia.  Kasarda Pavol vyzval prítomných vlastníkov ,že v prípade predaja svojho podielu aby nahlásili komu predali svoj  podiel, aby  bolo možne urobiť zmeny v záznamoch.

P. Cyril Vaško navrhol zakúpiť program, ktorým by sa dali tieto zmeny sledovať. K tomu sa vyjadril JUDr. Tarabáčk Jozef, že program by nebol využitý, že až také veľké množstvo prevodov v roku sa nerobí a program je potrebne stále aktualizovať, čo by značne zbytočne zvyšovalo náklady

    P. Blanár chcel vedieť dôvod , prečo sa p. Hutňan Julián vzdal funkcie. Predseda mu odpovedal, že nie je nám známy dôvod jeho rozhodnutia

 

     Keďže v diskusii už nik viac nepokračoval predseda diskusiu ukončil a pristúpilo sa k uzneseniu.  Hlasovania sa nikto nezdržal .

    

-3-

 

 

    V závere predseda prítomným poďakoval za účasť a pozval ich na menšie občerstvenie.

 

 

 

Zapísala : Kaňuková Emilia

 

 

Predseda spoločenstva:                           ...........................................

 

 

Overovatelia zápisnice :

 

Džupinová Mária                                       ..........................................

 

Gonos Štefan                                            .........................................

 

 

 

 

 

 

V Breznici, 13.5.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločenstvenné lesy obce Breznica-pozemkové spoločnenstvo

 

 

 

N á v r h   n a    u z n e s e n i e

 

 

Valné zhromaždenie  Spoločenstvenných lesov obce Breznica, konaného dňa 13.5.20176 berie na vedomie :

 

1. správu o lesníckej činnosti za rok 2016

    

2. správu o hospodárení  s finančnými prostriedkami za rok 2016

 

3. schvaľuje účtovnú závierku za rok 20165

 

4. schvaľuje rozdelenie zisku a to 26,32 €/ha.

 

5. schvaľuje doplňujúce voľby do výboru za odchadzujúceho člena p.  

     Hutňana Juliana a to JUDr. Tarabčáka Jozefa

 

 

 

 

Zapísala:  Kaňuková

 

 Predseda spoločenstva:

 

Brendza Daniel                                      ................................

 

 

Overovatelia zápisnice:

 

Džupinová Mária                                              ..............................

 

 

Gonos Štefan                                            ..............................

 

 

V Breznici, 13.5.2017

 

 

 

 

1

 

 

 

  

                                                                                

 

 

 

 

Spoločenstvenné lesy obce Breznica - pozemkové spoločenstvo Breznica

Zápisnica

 

Z valného zhromaždenia občanov obce Breznica-Spoločenstvenných lesov obce Breznica-pozemkové spoločenstvo,konaného dňa 14.05.2016 v KSB Obecného úradu v Breznici

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

 

     Schôdzu zahájil a viedol predseda spoločenstva p. Brendza Daniel. V úvode vyzval prítomných, aby si minutou ticha uctili pamiatku zosnulých členov spoločenstva. Potom prítomných oboznámil s programom VČS a to

 

l. otvorenie

2. návrh na mandátovú komisiu

3. návrh na overovateľov zápisnice

4. správa o lesníckej činnosti za rok 2015

5. správa o hospodárení s finančnými prostriedkami v roku 2015

6. schválenie účtovnej závierky za rok 2015 a rozdelenie zisku

7. rôzne

8. diskusia

9.návrh na uznesenie

10. záver

 

Predseda spoločenstva dal hlasovať za tento program. Proti bol jeden člen.

 

     Do mandátovej komisie boli navrhnutí a schválení :  Hutňan Júlian,

Zakovič Anton , Gonos Viktor. Pri hlasovaní sa dvaja zdržali. Proti nebol nikto.

 

     Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení : Brendza Karol, Paľa Ján. Dvaja sa zdržali hlasovania. Proti nebol nikto.

 

      Za zapisovateľku bola určená p.Kaňuková Emília.

 

     Mandátová komisia po spočítaní prítomných na výmeru 108,99 ha a prepočtom na celkovú výmeru /371,16 ha/ skonštatovala, že to predstavuje  účasť v percentách 29,36 %, čiže schôdza  nie je uznášaniaschopná.

 

    Ďalej vystúpil p. Kasarda Pavol –OLH, ktorý prítomných oboznámil s ťažbou v roku 2015. Celkovo sa vyťažilo 1 339 m3 drevnej hmoty a to na ploche 2,8 ha.

 

-2-

 

Z toho bolo -    229 m3 z prebierky

-         149 m3 z kalamity

-         961 m3 z obnovnej ťažby

 

    Bolo pripravených 2,15 ha lesnej pôdy na obnovu lesa. Nebolo potrebne umelo zalesňovanie, nakoľko nastalo prirodzené zmladenie odkrytej plochy vo výmere 2, 8 ha.  /evidencia ťažby dreva a holín je súčasťou tejto zápisnice/.

 

     Predseda dozornej rady. P. Novák Cyril prečítal prítomným správu o hospodárení s finančnými prostriedkami za rok 2015 a s výsledkom hospodárenia za rok 2015. V správe sa zameral na analýzu tržieb a nákladov.

Tržby boli dosiahnuté hlavne z predaja drevnej hmoty a len nepatrné množstvo tvorilo palivové drevo / samovýroba dreva/. V nákladoch sa zameral na jednotlivé náklady a to podľa druhu a to režijný materiál, služby spojené s lesníctvom , ktoré tvorili najväčšiu položku nákladov, mzdové náklady atd....

/ správa o hospodárení s finančnými prostriedkami je súčasťou tejto zápisnice/.

V roku 2015 bol dosiahnutý HV po zdanení /zisk/ vo výške  15 170.57 €, po prepočítaní na 371,15 ha , na 1 ha je 40,50 €.

 

    V ďalšom bode p. Brendza Daniel prečítal návrh nového rokovacieho poriadku, ktorým po schválení by sa malo riadiť rokovanie spoločenstva.

 

     V diskusii vystúpil p. Hutňan Júlian, ktorý mal námietky, že nie sú k dispozícii účtovné doklady . Bolo mu povedané, že účtovné doklady sú k nahliadnutiu každému na požiadanie, ale nie na VČS, kde k tomu nie sú vytvorené vhodné podmienky. Ďalej vystúpil p. Vaško Cyril s tým, že či budú vyplatené podiely aj napriek tomu, že schôdza nie je uznášaniaschopná.

P. Konečná zase s tým vyjadrila nespokojnosť, že ak sa nezídu podielnici nikdy, tak či podiely potom nebudú vyplatené vôbec, nato reagovala p. Vendeľová s tým, že každý podielnik dostal pozvánku a nikoho sa nedá  prinútiť, aby sa schôdzí zúčastnil.

Ďalej v diskusii vystúpil  PHDr. Albin Tomko s tým, že zákon je regulátor medziľudských vzťahov napísaný v paragrafovom znení, ktorými sú spoločenský želateľné pravidlá. Prítomné zhromaždenie /riadne písomne vyzvaných / fyzicky pritomných majiteľov lesných pozemkov dňa 14.5.2016, preto navrhuje, bez porušenia zákona, aby prítomným majiteľom pozemkov boli vyplatené dividendy z obhospodarovania pozemkov Spoločenstvenných lesov, keďže fyzicky nie je možne zabezpečiť väčšinovú účasť všetkých pozvaných účastníkov zhromaždenia. Tento návrh bol prítomnými osvojený, akceptovaný a doporučený predsedovi spoločenstva.

 

-3-

 

 

     Keďže v diskusii už nik viac nepokračoval predseda diskusiu ukončil a pristúpilo sa k uzneseniu. Pri hlasovaní sa štyria zdržali hlasovania, dvaja boli proti.

 

 

 

Zapísala : Kaňuková Emilia

 

 

Predseda spoločenstva:                    ...........................................

 

 

Overovatelia zápisnice :

 

Brendza Karol                                 ..........................................

 

Paľa Ján                                           .........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločenstvenné lesy obce Breznica-pozemkové spoločnenstvo

 

 

 

N á v r h   n a    u z n e s e n i e

 

 

Valné zhromaždenie  spoločenstvenných lesov obce Breznica, konaného dňa 14.5.2016 berie na vedomie :

 

1. správu o lesníckej činnosti za rok 2015

    

2. správu o hospodárení  s finančnými prostriedkami za rok 2015

 

3. schvaľuje účtovnú závierku za rok 2015

 

4. schvaľuje rozdelenie zisku a to 40.50€/ha.

 

5. schvaľuje rokovací poriadok

 

 

 

 

Zapísala:  Kaňuková

 

 Predseda spoločenstva:

 

Brendza Daniel                               ................................

 

 

Overovatelia zápisnice:

 

Brendza Karol                                ..............................

 

 

Paľa Ján                                         ..............................

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ..........................................................bytom v........................

...............................................................................................................................

Č. OP: ......................................., narodený.........................................................

 

 

Týmto splnomocňujem splnomocnenca

 

Meno a priezvisko:  .....................................................................................

Narodený :               ......................................................................................

Adresa :                    ......................................................................................

Číslo OP:                  ......................................................................................

 

aby ma zastupoval na členskej schôdzi spoločníkov spoločenstvenných lesov

obce Breznica - pozemkové spoločenstvo, ktorá sa bude konať 14.5.2016

a v mojom mene :

-         hlasoval vo veciach spoločenstva                                         *

-         prevzal podiel na výsledku hospodárenia za rok 2015      *

 

.........................................................

Podpis  splnomocniteľa

/*/- nehodiace preškrtnite/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica

 Z valného zhromaždenia občanov obce Breznica-Spoločenstvených lesov obce Breznica-pozemkové spoločenstvo, konaného dňa 16.05.2015 v KSB Obecného

Úradu v Breznici

 

 

 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny

 

 

     Prítomných privítal p. predseda spoločenstva p. Brendza Daniel a oboznámil ich s programom VČS. Člen výboru p. Hutňan  žiadal doplniť program rokovania o ďalší bod a to o navrhnutie dvoch členov zo spoločenstva na zastupovanie spoločenstva v poľovnom združení o prenájme lesných pozemkov na poľovnícke účely.

 

     Na začiatku schôdzi boli navrhnutí a schôdzou schválení overovatelia zápisnice, zapisovateľka a mandátová a návrhová komisia

 

Overovatelia zápisnice :

 

Bazyľáková Slavomíra, Ing.

Piskoriková Mária

 

Schválení jednohlasne

 

Zapisovateľka :

 

Kaňuková Emília

 

Schválená jednohlasne

 

Návrhová a mandátová komisia :

 

Tarabčák Jozef, JUDR.

Hutňan Julian

Džupaj Jozef

 

Schválená. 2 sa zdržali hlasovania

 

 

 

-         2 –

 

Po spočítaní všetkých prítomných podľa výmery mandátová a návrhová komisia

oznámila ,že prítomných je na výmeru 115,17 ha – čo je 52,15 % , čím vyhlásila

schôdzu za uznášaniaschopnú.

    Prítomní hlasovaním vyjadrili súhlas s programom schôdze

 

     Odborný lesný hospodár  Kasarda Pavol prítomných oboznámil s prácami, ktoré boli vykonané v lese v roku 2014. Oboznámil prítomných s výsledkami kontroly za obdobie 5 rokov, ktorú vykonali pracovníci Lesného  úradu Stropkov.

 

V roku 2014 bola vykonaná výchovná a obnovná ťažba. Výchovná ťažba bola na ploche 13, 10 ha a vyťažilo sa 282 m3 drevnej hmoty V obnovnej ťažbe sa vyťažilo 961 m3 drevnej hmoty. Celkom to bolo 1 328 m3.V pestovnej činnosti sa robilo uhadzovanie haluziny vo výmere 1,47 ha  

Obnovná ťažba bola urobená v celkovej objeme 1 317 m3  .

 

 

 

     Predseda dozornej rady p. Novák Cyril prečítal prítomným správu o hospodárení za rok 2014 o dosiahnutom hospodárovom výsledku a použití finančných prostriedkov.

Ďalším bodom rokovania bola diskusia. V diskusii vystúpila p. Hanesová, ktorá chcela vedieť, že koľko zvery sa ulovilo a aký bol prínos pre spoločenstvo. Pán

Kasarda reagoval na to, že spoločenstvo nevlastní lesný revír, ale dalo do prenájmu lesné pozemky a to 120 ha , poľovnému združeniu Kančov potok a

na ostatných lesných pozemkoch  poľujú ŠL.SR, podľa zákona.

V diskusii vystúpil p. Novák J. s tým, že je podal návrh na  zástupcov, ktorí by mali zastupovať spoločnosť pri vytváraní nového poľovného revíra, nakoľko

súčasní vlastníci nemajú možnosť poľovať vo vlastných lesoch.

     Judr. Tatabčak Jozef vystúpil s tým, že stanový nezodpovedajú zákonu o pozemkových spoločenstvách a že ich treba prepracovať podľa jednotlivých

paragrafoch. Chcel by, aby sa na internete zverejňovala aj ročná závierka v predstihu aspoň 2 mesiace, z ktorej by sa dalo vyčítať ako sa hospodárilo

a načo sa používali finančné prostriedky, lebo správa o finančnom hospodárení preň nie je dostačujúca.

 

    

     P. Hutňaň J. zase navrhol, aby bol vypracovaný vnútorný organizačný poriadok, kde by sa stále mohli robiť aktuálne zmeny a úpravy.

Kedže iné príspevky do diskusie neboli, predseda spoločenstva  rokovanie ukončil a prítomných pozval na malé občerstvenie

 

 

 

 

 

V Breznici, 16.5 2015

 

 

Zapísala :                      Kaňuková

 

 

Overovatelia zápisnice :

 

 

Bazyľaková Slavomíra, Ing.                               .......................................

 

Piskoriková Mária                                                       .......................................

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie

 

 

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Breznica konaného dňa 16.5.2015 berie na vedomie :

 

a/ správu o lesníckej činnosti na rok 2014

 

b/finančnú správu a schvaľuje ročnú uzávierku za rok 2014

 

c/ schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2013 a to 42,89 €/ ha

 

d/ schvaľuje dvoch členov spoločenstva na zastupovanie na

     valnom zhromaždení poľovných spoločnosti ohľadom lesných     pozemkov a to : p. Jakub Štefan a Hutňan Julian

 

 

 

 

V Breznici, 17.5.2014

 

 

Zapísala : Kaňuková Emilia

 

 

Overovatelia zápisnice :

 

 

Bazyľaková Slavomíra, Ing.                     ......................................

 

Piskoriková Mária                                      .....................................

 

 

 

 

 

 

Spoločenstvenné lesy obce Breznica-pozemkové spoločenstvo

kontakt : 

 

m.č.   0905182021 

 

mail:   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.  

 

Orgány spoločenstva

 

Výbor :   predseda             Brendza Daniel

         podpredseda       Jakub Štefan

           člen                     Zakovič Anton

                              Paľa Ján

                                     Hutňan Julian


   Dozorná rada :  

                         predseda       Novák Cyril

                   člen               Piskoriková Mária

                                  Gonos Vincent

                                Matis Mikuláš

                              Džupaj Jozef

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločenstvenné lesy obce Breznica- pozemkové spoločenstvo,

Breznica č.26, 090 01 Stropkov

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stanovy

 

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

Spoločennstvené lesy obce Breznica- pozemkové spoločenstvo je samostatným občianskym združením, ktoré založili vlastníci a dedičia spoluvlastníckych podielov, bývalého urbariátu, komposesorátu a súkromných lesov obce Breznica, za účelom spoločného hospodárenia v podielovom spoluvlastníctve na lesnej pôde a nedeliteľnom užívaní zrušeného zák.č.02/1958

 

Čl. II

Názov združenia

Pozemkové spoločenstvo bude navonok vystupovať pod názvom: „Spoločenstvenné lesy obce Breznica- pozemkové spoločenstvo“

 

Čl. III

Sídlo

Breznica č.26, 091 01

 

Čl. IV

Poslanie spoločenstva

Hlavným poslaním spoločenstva je najmä:

a)      Spoločné hospodárenie na lesných pozemkoch, vodných plochách a ostatných pozemkoch v podielovom spoluvlastníctve a nedeliteľnom- nezrušiteľnom užívaní a vykonávanie hospodárskej činnosti, za účelom zabezpečenia starostlivosti o lesné pozemky, podľa predpisov plánu o starostlivosti(LHP- lesohospodárskych plánov).

b)      Obnovenie reálneho výkonu vlastníckych práv bývalých vlastníkov lesa obce Breznica a ich právnych nástupcov k lesom a inému majetku spoločenstva na celej výmere, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností- Správy katastra v Stropkove pre katastrálne územia Stropkov, Breznica, Brusnica.

c)       Starať sa o majetok spoločenstva a tento zveľaďovať v prospech jeho členov

 

Čl. V.

Predmet činnosti

Predmetom činnosti spoločenstva je najmä:

a)      výsadba, ošetrovanie, ochrana lesných kultúr a škôlkarská činnosť

b)      ťažba, spracovanie a predaj drevnej hmoty, získanej pri hospodárení v lesoch

c)       úprava, resp. iné spracovanie produkcie spoločenstva

d)      poskytovanie prác alebo výkonov v súvislosti s lesníckou výrobou

e)       prideľovanie palivového dreva vlastníkom podielov podľa rozhodnutia orgánov spoločenstva

h) vedenie zoznamu svojich členov

 

Čl. VI.

Členstvo v spoločenstve

a)      členstvo v spoločenstve vzniká prevodom, alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľností

b)      nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve

c)       každý člen má právo podľa výsledku hospodárskej činností spoločenstva za príslušný kalendárny rok na podiel na zisku spoločenstva v pomere zodpovedajúcom jeho podielu k celkovej výmere obhospodarovaných nehnuteľností. O forme a veľkostí podielu na zisku rozhodne valné zhromaždenie na svojom zasadnutí po uplynutí kalendárneho roku, ktorého sa podiel na zisku týka

d)      každý člen môže mať jeden a viac podielov

e)       členovia spoločenstva môžu prevádzať svoj spoluvlastnícky podiel spoločnej nehnuteľností a s ním súvisiace práva a povinností len za podmienok ustanovených zák.č.97/2013Z.z o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, za podmienok ustanovených § 140 Občianskeho zákonníka a za podmienok určených týmito stanovami

f)       v prípade úmrtia člena spoločenstva, členstvo prechádza na dediča ku dňu smrti poručiteľa, po predložení rozhodnutia o prejednaní dedičstva a hodnoverného dokladu o vlastníctve, resp. spoluvlastníctve

 g)     na rokovaní valného zhromaždenia člen spoločenstva alebo blízka osoba toho, ktorého člena   môže zastupovať    na základe splnomocnenia, ktoré nemusí byť úradne overené

       h)na rokovaní valného zhromaždenia nečlen spoločenstva alebo osoba nie blízka toho, ktorého                                       člena môže zastupovať na základe úradne overeného splnomocnenia

      i)spoločenstvo- valné zhromaždenie môže na základe hrubého porušenia právnych predpisov                             upravujúcich činnosť spoločenstva, resp. hrubého porušenia týchto stanov vylúčiť spoluvlastníka zo spoločenstva

Čl. VII

Práva a povinností členov spoločenstva

1.       Člen spoločenstva má tieto práva

a)       zúčastňovať sa valného zhromaždenia spoločenstva s hlasovacím právom, kde počet hlasov člena závisí od veľkostí jeho podielov

b)       voliť a byť volený do orgánov spoločenstva, po dosiahnutí 18.roku veku

c)       dávať podnety, návrhy a podávať sťažností týkajúcich sa činnosti spoločenstva

d)       podieľať sa na zisku a strate z hospodárenia

e)       písomne previesť- predať, darovať svoj podiel

f)        dostať informácie o hospodárení spoločenstva a činností orgánov spoločenstva

g)       nahliadnuť do účtovných a ostatných písomností týkajúcich sa vzťahov jeho osoby k spoločenstvu

h)       zúčastňovať sa na zasadnutiach volených orgánov,  v prípade riešenia otázok týkajúcich sa jeho osoby

2.       Člen spoločenstva má tieto povinností:

a)       zúčastňovať sa osobne, prípadne prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu valného zhromaždenia spoločenstva

b)       dodržiavať právne predpisy upravujúce činnosť spoločenstva, tieto stanovy, plniť uznesenia valného zhromaždenia a volených orgánov a prispievať na činnosť podľa uznesení valného zhromaždenia

c)       chrániť majetok spoločenstva pred rozkrádaním, poškodzovaním alebo zničením a zabezpečovať plnenie úloh stanovených valným zhromaždením a zúčastňovať sa pri obnove a ochrane lesného majetku

d)       upozorňovať orgány spoločenstva na porušovanie zásad racionálneho hospodárenia

                    podavať informácie o výške svojho podielu, prípadne jeho prevode na inú                           lehote 3  mesiacov od uvedenej skutočností

 

Čl. VIII

Deľba podielov medzi členov spoločenstva

1.       Príjmy spoločenstva pozostávajú najmä:

a)       z lesnej ťažby a následného predaja drevnej hmoty,

b)       úrokov terminovaných vkladov bežného účtu,

c)       prenájmu poľovného revíru

d)       poplatku za naturálne drevo/palivové, úžitkové/

2.       Príjmy sú určené najmä:

a)       na zveľaďovanie spoločenstva

b)       na plnenie hospodárskeho plánu

c)       na zabezpečenie majetku vrátane režijných nákladov

3.       Zisk sa rozdelí podľa rozhodnutia valného zhromaždenia podľa veľkostí podielu každého člena

4.       Naturálne podiely- úžitkové drevo sa budú realizovať podľa rozhodnutia valného zhromaždenia

Čl. IX.

Orgány spoločenstva

Spoločenstvo má tieto orgány:

I.                    Valné zhromaždenie

II.                 Výbor spoločenstva

III.               Štatutárny zástupca spoločenstva- predseda

IV.               Dozorná rada

Čl. X.

Valné zhromaždenie

1.       Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva. Schádza sa podľa potreby, minimálne jedenkrát ročne.

2.       Valné zhromaždenie zvoláva výbor spoločenstva

3.       Mimoriadné valné zhromaždenie je povinný zvolať výbor, ak o to požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň tetinu hlasov členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného zástupcu členov spoločenstva obvodný lesný úrad

4.       Mimoriadné valné zhromaždenie má právo zvolať Dozorná rada, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva, alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov

5.       Mimoriadne valné zhromaždenie môže zvolať výbor spoločenstva, ak sa hlasovania na zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov. Na  mimoriadnom zasadnutí zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie rozhoduje o veciach v súlade so zákonom o pozemkových spoločenstvách.

6.       Do pôsobností zhromaždenia patrí:

a)       schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny

b)       schvaľovať stanovy a ich zmeny

c)       voliť a odvolávať členov orgánov spoločenstva, vrátane predsedu výboru

d)       rozhodovať o hospodárení spoločenstva a nakladaní so spoločným majetkom spoločenstva

e)       schvaľovať ročnú účtovnú závierku

f)        rozhodovať o rozdelení zisku  a spôsobe úhrady straty

g)       rozhodovať o základných koncepciách rozvoja spoločnosti

h)       rozhodovať o odmenách pre členov volených orgánov

i)         rozhodovať o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločností alebo družstva

j)        rozhodovať o zrušení spoločenstva

k)       rozhodovať  o oddelení častí spoločnej nehnuteľností podľa §8 ods.2 zákona o pozemkových spoločenstvách

l)         rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva

Čl. XI.

Výbor spoločenstva

1.       Výbor spoločenstva je výkonným orgánom spoločenstva, volený v počte 5 členov, na obdobie 5 rokov.

2.       Výbor spoločenstva:

a)       Riadi činnosť spoločenstva, medzi valnými zhromaždeniami

b)       Rozhoduje o záležitostiach, ktoré podľa týchto stanov a právnych predpisov upravujúcich činnosť spoločenstva neprináležia iným orgánom spoločenstva

c)       Prejednáva správy ekonomického pracovníka a lesného hospodára,

d)       Vedie členskú, hospodársku a účtovnú evidenciu

e)       Pripravuje a zvoláva riadne a mimoriadne valné zhromaždenie,

f)        Pripravuje ročnú závierku, návrh na rozdelenie zisku, resp. strát,

g)       Spracúvava správu o činnosti spoločenstva,

h)       Za výbor koná navonok predseda výboru, ak je však na právny úkon, ktorý robí výbor predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov výboru,

i)         Jeho rokovanie riadi predseda alebo ním poverený člen výboru,

j)        Schádza sa podľa potreby aspoň raz za štvrťrok.

3.       Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.

4.       Výbor spoločenstva rozhoduje uznesením, ktoré je právoplatné, ak ho schváli nadpolovičná väčšina všetkých členov.

Čl. XII.

Predseda výboru spoločenstva

1.       Zvoláva zasadnutie výboru spoločenstva, na ktoré predkladá materiály na rokovanie.

2.       Zastupuje spoločenstvo navonok, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu a sídlu spoločenstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.

3.       Zodpovedá za vedenie účtovnej a a dministratívnej agendy.

4.       V prípade dlhodobej práceneschopnosti, prípadne neprítomnosti písomne poverí výkonom funkcie iného člena výboru.

Čl. XIII.

Dozorná rada spoločenstva

1.       Dozorná rada je kontrolným a dozorným orgánom spoločenstva, ktorá je volená valným zhromaždením spoločenstva. Vykonáva kontrolu finančného hospodárenia spoločenstva a kontrolu činnosti lesného hospodára.

2.       O výsledku kontroly finančného hospodárenia spoločenstva predkladá dozorná rada správu valnému zhromaždeniu.

3.       Dozorná rada za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu spoločenstva.

4.       Dozorná rada má 5 členov volených na obdobie 5 rokov. Zo svojho stredu si volí predsedu. Členom dozornej rady môžu byť okrem členov spoločenstva aj iné fyzické osoby. Ich počet však musí byť menší ako počet členov spoločenstva v dozornej rade. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.

 

Čl. XIV.

Hospodárenie spoločenstva

1.       Spoločenstvo uhrádza svoje výdavky z príjmov zo svojej činnosti, prípadne aj z iných zdrojov.

2.       Po splnení daňovej povinnosti a finančnej úhrady za činnosť OLH, ktorý svoju činnosť vykonáva v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. a po odpočítaní ostatných nákladov, združenie vlastníkov lesných pozemkov vytvorený zisk prevedie na účet spoločenstva, ktoré samostatne rozhoduje o jeho ďalšom použití.

3.       Odpisy hmotného majetku zostávajú spoločenstvu v plnej výške.

4.       Spoločenstvo môže tiež hospodáriť s majetkom iných fyzických alebo právnických osôb na základe zmluvy uzatvorenej v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

5.       Finančné prostriedky spoločenstva sa ukladajú na účet v niektorom peňažnom ústave SR.

 

                                                                      Čl. XIV.

Záverečné ustanovenia

1.       V prípade zániku spoločenstva valné zhromaždenie vymenuje likvidačnú komisiu, ktorá vykoná záverečnú súvahu majetku. Po vyrovnaní záväzkov spoločenstva voči štátu a iným veriteľom rozdelí zostávajúci majetok členom spoločenstva, podľa veľkosti podielov.

2.       Tieto doplnené, resp. novelizované stanovy boli prijaté na valnom zhromaždení dňa 18. 5. 2013

3.       Ich platnosť a účinnosť nastáva dňom ich schválenia.

 

V Breznici dňa 18. 5. 2013

 

 

 

 

 

Zápisnica

Z valného zhromaždenia občanov obce Breznica-Spoločenstvených lesov obce Breznica-pozemkové spoločenstvo, konaného dňa 17.5.2014 v KSB Ocúv Breznici

 

  

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny

  

     Prítomných privítal p. predseda spoločenstva p. Brendza Daniel a oboznámil ich s programom VČS

 

     Na začiatku schôdzi boli navrhnutí a schôdzou schválení overovatelia zápisnice, zapisovateľka a mandátová a návrhová komisia

 

Overovatelia zápisnice :

 

Paľa Ján

Bazyľáková Slavomíra, Ing.

 

Schválení jednohlasne

 

Zapisovateľka :

 

Kaňuková Emília

 

Schválená jednohlasne

 

Návrhová a mandátová komisia :

 

Tarabčák Jozef, JUDR.

Piskoriková Mária

Matis Mikuláš

Džupaj Jozef

 

Jeden člen sa zdržal hlasovania. Proti hlasy neboli

 

 

-         2 –

 

Po spočítaní všetkých prítomných podľa výmery mandátová a návrhová komisia

oznámila ,že prítomných je na výmeru 107,72 ha – čo je 50,6 % , čím vyhlásila

schôdzu za uznášaniaschopnú.

 

     Odborný lesný hospodár  Kasarda Pavol prítomných oboznámil s prácami, ktoré boli vykonané v lese v roku 2013. Upozornil prítomných, že sa vykonané

práce za päťročné obdobie lesného hospodárskeho plánu budú  kontrolované štátnou správou  komisiou z obvodného úradu Stropkov.

 

Išlo hlavne o výchovnú ťažbu / prebierku/, ktorá bola vykonaná na 19,81 ha a bolo vyťažených 364 m3 drevnej hmoty

 

Obnovná ťažba bola urobená v celkovej objeme 1 317 m3  .

 

Ďalšie práce, ktoré boli vykonané : zhadzovanie haluziny a prerezávky .

Bolo vysadených 1 150 ks duba.

 

    K dnešnému dňu už boli vykonané práce na rok 2014 a to bolo vyťažených celkom 1 000 m3 a to 300 m3 výchovná ťažba a 700 m3 obnovná ťažba.

 

     Predseda dozornej rady p. Novák Cyril prečítal prítomným správu o hospodárení za rok 2013 o dosiahnutom hospodárovom výsledku a použití finančných prostriedkov.

 

Ďalším bodom bolo rôzne. Tu vystúpil p. Brendza Daniel a oznámil prítomným, že v roku 2015 na pozvánke na VČS, bude aj splnomocnenie, ktoré je potrebné vypísať, ak člen spoločenstva za seba pošle inú osobu.

Ďalej navrhol, aby podiely, ktoré si podielnici nevybrali do troch rokov boli opätovne prerozdelené.

Nakoniec sa vo svojom vystúpení zameral aj na trvalé trávne porasty, ktoré sú v

súčasnosti už zarastené lesom a bolo by ich potrebné previesť do lesa, len je tu problém s nájomnými zmluvami, ktoré majú podielnici podpísané s tunajším PD. Je potrebné aby si to podielnici  vysporiadali.

    Ďalej podielnici boli upozornení, že ich lesné pozemky sa môžu nachádzať až v troch katastrálnych územiach a to Brusnica –74 ha/ Stropkov-120ha a Breznica 180ha- celkové je to 374 ha.

 

Ďalším bodom bola diskusia

 

V diskusii vystúpil p .Krovický Štefan, ktorý chcel vedieť, prečo ŠL využívajú

-         3 –

 

 

 

časť lesov  spoločenstva. Bolo mu vysvetlené, že je tam podpísaná dohoda o výmene/ zámene lesných pozemkov.

Judr. Tarabčak  Jozef sa vyjadril k návrhu o nevyplatených podieloch, aby to bolo zapracované do stanov, plná moc aby bola podpísaná ale aby nemusela byť overená, spresniť pozvánku na schôdzu, aby bolo z nej jasné o akú schôdzu ide a dopísať tam aj program. Chcel vedieť aj priemernú cenu za predaj dreva, ktorá bola v roku 2013  34,00 €. Na jeho návrh ohľadom stanov reagoval p. Kasarda, a navrhol, aby sa urobila radšej nejaká vnútorná smernica, ktorá by  upravovala podľa rozhodnutia VČS všetky pracovné postupy, ktoré neboli upravené v stanovách spoločenstva , nakoľko za každá zmena stanov je spoplatnená, čo by značne zvyšovalo náklady

 

p. Albin Tomko- dedič po svojej matke mal na výbor 3 otázky a to :

1.prečo nedostal pozvánku na schôdzu

2.dedenie –postup

3. kontrola urbariátu

 

Pozvánku nedostal, lebo sa neprihlásil ako dedič po svojej matke ako mu to ukladá zákon o pozemkových spoločenstvách

Bolo mu vysvetlené ,že ako dedič sa mal do 2 mesiacov od nadobudnutia lesov

prihlásiť v spoločenstve. Aby sa vykonali potrebné zmeny

Pán Kasarda mu podrobne vysvetlil ako prebieha kontrola dreva pri výdaji a čo sa týka hospodárenia s finančnými prostriedkami, tak každý člen DR má prístup ku všetkým dokladom .

 

Páni  Hanesová  žiadala výbor, aby doriešil jej majetok v spoločenstve, nakoľko podľa nej má o ½ menej ako by mala mať podľa majetkovej podstaty svojej matky.

 

Pán  Kucuk dal návrh, či by sa nemohlo prispieť zo zisku podielnikov na činnosť ľudí v núdzi, bolo mu povedané, že sa to robí nepriamo a to 2 % z daní.

 

Pán  Jakub chcel vedieť, čo bude s jeho lesom, ktoré daroval dcére. Bol vyzvaný, aby dcéra doniesla list vlastníctva, aby sa urobili zmeny

 

 

Keďže iné návrhy neboli p. Brendza Daniel schôdzu ukončil a prítomných pozval na menšie pohostenie a občerstvenie

 

 

V Breznici, 17.5 2014

 

 

Zapísala :                      Kaňuková

 

 

Overovatelia zápisnice :

 

 

Bazyľaková Slavomíra, Ing.                               .......................................

 

Paľa Ján                                                             .......................................

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na uznesenie

 

 

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva Breznica konaného dňa 17.5.2014 berie na vedomie :

 

 

a/ správu o lesníckej činnosti na rok 2013

 

b/finančnú správu a schvaľuje ročnú uzávierku za rok 2013

 

c/ schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2013 a to 49,48 €/ ha

 

d/ ukladá výboru a dozornej rady vstúpiť do jednania s družstvom ohľadom TTP

 

e/ ukladá výboru a dozornej rady vstúpiť do jednania so ŠL ohľadom užívania majetku    spoločnosti

 

 

 

 

 

 

V Breznici, 17.5.2014

 

 

Zapísala : Kaňuková Emilia

 

 

 

Overovatelia zápisnice :

 

 

 

Bazyľaková Slavomíra, Ing.                     ......................................

 

Paľa Ján                                                    .....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meniny oslavuje

Sobota, 19. január 2019

Dnes má meniny Drahomíra
Zajtra má meniny Dalibor

Anketa

Čo je na Šariši najkrajšie?
 

Predpoveď počasia

Kurzy NBS

Kontextové odkazy

© 2019 Obec Breznica