Video

Language

SlovakEnglishGermanPolish

Login


Lost Password?

Stats

Visitors: 219348

Stats for www.saris.eu.sk

TOPlist
TOPlist

Interesting Links

Inteligentné webové stránky a redakčný systém pre obce

Slovakia regions

Panoramaticke mapy

Announcements
Názov projektu:
MIŇOVCE – VYBUDOVANIE SPOLOČNÝCH ZARIADENÍ PÚ
 
Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Opatrenie: č. 4 – Investície do hmotného majetku
Podopatrenie: č. 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo/a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Operácia: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení
Číslo výzvy: 5/PRV/2015
Kód projektu: 043PO050008
Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra http://www.apa.sk/
Hlavný cieľ: Cieľom projektu s názvom „Miňovce – Vybudovanie spoločných zariadení PÚ“ je sprístupnenie pozemkov vlastníkov pre ich využívanie v poľnohospodárskej výrobe, prepojenie dôležitých krajinotvorných prvkov a miestnych lokalít, vytvorenie podmienok pre rozvoj turistiky.
Realizovaním projektu dôjde k výstavbe novonavrhnutých poľných ciest vrátane cestných objektov. Pozemkové úpravy sú vhodnou príležitosťou pre usporiadanie rozdrobených a často neprehľadných vlastnícko-užívateľských vzťahov v katastri obce, ktoré sú prekážkou rozvoja trhu s pôdou. Umožňujú vlastníkom usporiadať, zreálniť a zhodnotiť svoje pozemky na náklady štátu s finančným prispením fondov Európskej únie. Ich význam je dôležitý aj z krajinno-ekologického hľadiska, z hľadiska ochrany pred povodňami, vodnou a veternou eróziou a zabezpečenia prístupu k pozemkom.
Uvedeným projektom chce obec Miňovce na svojom území riešiť vlastnícke vzťahy, pričom budú zároveň rešpektované prírodné pomery a technické obmedzenia na danom území. Projekt prispeje aj k zvýšeniu bezpečnosti na cestách. Návrh trás poľných ciest vychádza z potreby zabezpečenia prístupu na všetky pozemky v katastri obce vrátane možnosti prepojenia poľných ciest s miestnymi komunikáciami a lesnou dopravnou sieťou.
Trvanie projektu: 2016-2017
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 1 141 361,07 EUR.
Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 1 141 361,07 EUR.
 
Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Európa investuje do vidieckych oblastí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení návštevníci webovej stránky obce Miňovce  od 01.02.2017 sme pre Vás zriadili novú obecnú webovú stránku

 

www.minovce.dcom.sk 

                                                                                                                                                   administrátor 

 
< Prev   Next >

Name-day

Utorok, 23. apríl 2019

Dnes má meniny Vojtech
Zajtra má meniny Juraj

Inquiry

Do these web page appeal to you?
 

Weather

Rate of exchange

Context Links

© 2019 Obec Miňovce