Video
Miestne organizácie
Urbárska spoločnosť Nižná Voľa
R E G I S T E R 
  pozemkových spoločenstiev Obvodného lesného úradu v Bardejove
      funkcia od do
1. Vložka číslo: R-0007/BJ      
2. Názov spoločenstva: Vlastníci urbárskych a súkromných pozemkov a porastov - pozemkové spoločenstvo Nižná Voľa   12.3.1996  
3. Sídlo spoločenstva: Nižná Voľa 1   12.3.1996 5.3.2012
    Nižná Voľa 64   26.9.2008 7.10.2011
    Nižná Voľa 64   6.3.2012  
4. Deň zápisu: 12.3.1996      
5. Právna forma: s právnou subjektivitou   12.3.1996  
6. Počet alebo veľkosť podielov členov spoločenstva veľkosť podielov jednotlivých členov spoločenstva je v spisovom materiáli v zozname vlastníkov      
7. Predmet činnosti     12.3.1996  
8. Orgány spoločenstva:        
  Výbor Milan Fečko predseda 12.3.1996 25.9.2008
    30.3.1945      
    Nižná Voľa 1      
    Andrej Jurčišin podpredseda 12.3.1996 25.9.2008
    18.5.1935      
    N. Voľa 46      
    Ján Fignár hospodár 12.3.1996 25.9.2008
    14.12.1937      
    N. Voľa 44      
    Andrej Mižuš člen 12.3.1996 7.10.2011
    20.5.1934      
    N. Voľa 26      
    Andrej Šima člen 12.3.1996 25.9.2008
    12.5.1931      
    N. Voľa 43      
    Juraj Sokol člen 12.3.1996 25.9.2008
    25.8.1930      
    N. Voľa 28      
    Vincent Pivovarník predseda 26.9.2008 7.10.2011
    5.3.1965      
    N. Voľa 64      
    Vincent Jurčišin podpredseda 26.9.2008 7.10.2011
    12.5.1962      
    Nižná Voľa 22      
    Ján Demčák hospodár 26.9.2008 7.10.2011
    20.9.1954      
    Nižná Voľa 47      
    Jozef Kaščák člen 26.9.2008 7.10.2011
    8.9.1970      
    Nižná Voľa 45      
    Andrej Fignár člen 26.9.2008 7.10.2011
    11.8.1957      
    Nižná Voľa 42      
    Andrej Vašičkanin člen 26.9.2008 7.10.2011
    9.12.1946      
    Nižná Voľa 7      
    Dušan Gdovin člen 26.9.2008 7.10.2011
    30.5.1957      
    Nižná Voľa 53      
    Vincent Pivovarník predseda 6.3.2012  
    5.3.1965      
    N. Voľa 64      
    Ján Demčák podpredseda 6.3.2012  
    20.9.1954      
    N. Voľa 47      
    Kamil Gdovin hospodár 6.3.2012  
    5.11.1975      
    Nižná Voľa 74      
    Marek Gdovin tajomník 6.3.2012  
    26.4.1977      
    Nižná Voľa 62      
    Jozef Kaščák pokladník 6.3.2012  
    8.9.1970      
    N. Voľa 45      
    Andrej Fignár člen 6.3.2012  
    11.8.1957      
    N. Voľa 42      
    Dušan Gdovin člen 6.3.2012  
    30.5.1957      
    N. Voľa 53      
    Stanislav Kijak člen 6.3.2012  
    3.3.1986      
    Nižná Voľa 63      
    Ján Gdovin člen 6.3.2012  
    9.10.1953      
    Nižná Voľa 21      
  Dozorná rada Andrej Fignár predseda 12.3.1996 25.9.2008
    20.1.1933      
    N. Voľa 3      
    Andrej Hrivniak člen 12.3.1996 25.9.2008
    23.10.1930      
    N. Voľa 52      
    Ján Sokol člen 12.3.1996 25.9.2008
    11.2.1950      
    N. Voľa 27      
    Milan Fečko predseda 26.9.2008 7.10.2011
    30.3.1945      
    Nižná Voľa 1      
    Ján Pivovarník člen 26.9.2008 7.10.2011
    11.4.1956      
    Nižná Voľa 20      
    Andrej Hrivniak člen 26.9.2008 7.10.2011
    10.5.1960      
    Nižná Voľa 52      
    Dušan Goč člen 26.9.2008 7.10.2011
    4.2.1951      
    Oľšavce 13      
    Andrej Čorba člen 26.9.2008 7.10.2011
    17.11.1940      
    Nižná Voľa 55      
    Jozef Stavar predseda 6.3.2012  
    2.10.1950      
    Nižná Voľa 50      
    Jozef Pecúch člen 6.3.2012  
    10.4.1968      
    Nižná Voľa 13      
    Lukáš Pivovarník člen 6.3.2012  
    2.4.1990      
    Nižná Voľa 34      
    Vincent Jurčišin člen 6.3.2012  
    12.5.1962      
    Nižná Voľa 77      
    Ján Miškanin člen 6.3.2012  
    1.1.1955      
    Nižná Voľa 40      
  Iné orgány        
9. Spôsob konania: Milan Fečko predseda 12.3.1996 6.3.2012
    Vincent Pivovarník predseda 26.9.2008 7.10.2011
    Vincent Pivovarník predseda 6.3.2012  
10. Zrušenie spoločenstva:        
11. Aktualizácia údajov: 10.7.2012      
12. Dátum výpisu:        
13. Vyhotovil: Ing. Ján Pomikala    
 
Poľovnícke združenie Čarnošina
 
Miestny odbor Matice Slovenskej v Nižnej Voli

Poslaním Matice slovenskej je upevňovať slovenské vlastenectvo, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti, zúčastňovaťsa na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry, pôsobiťna mládež v duchu národných, mravných a demokratických hodnôt.

Slovenská Matica je jednota milovníkov národa a života slovenského a jej cieľ: v členoch slovenského národa mravnú a umnú vzdelanosťbudiť, rozširovaťa utvrdzovať; slovenskú literatúru a krásne umenia pestovaťa podporovať, a tým i hmotný dobrobyt slovenského národa napomáhaťa na jeho zveľaďovaní pracovať.”
Stanovy Matice slovenskej 1863 (§ 1)

 
Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Nižnej Voli
Dobrovoľníci sú nosnými piliermi a nositeľmi myšlienok a princípov Slovenského Červeného kríža. Podieľajú na všetkých aktivitách SČK a na jednotlivé činnosti sú špeciálne vyškoľovaní.
V roku 2013 Slovenský Červený kríž evidoval 8 873 dobrovoľníkov, ktorí sa podieľajú na aktivitách v oblasti prvej pomoci, darcovstve krvi, pri poskytovaní sociálnych služieb a v humanitárnej pomoci.
Pozornosť sociálnych aktivít Slovenského Červeného kríža sa sústreďuje na konkrétneho jednotlivca či skupinu ľudí s ich špecifickými potrebami. Sociálne služby poskytované v jednotlivých regiónoch sa líšia v závislosti od možností a záujmu o danú službu v konkrétnom meste či obci.
Členom Slovenského Červeného kríža sa môže stať ktokoľvek od 5 rokov. Členovia tvora členskú základňu Slovenského Červeného kríža v jednotlivých zložkách SČK, ako sú Miestne spolky SČK, Mládež SČK, Vodná záchranná služba SČK, Kluby darcov krvi SČK. V súčasnosti evidujeme okolo 84 000 členov.        

Členstvo v Slovenskom Červenom kríži je dobrovoľné. Členom Slovenského Červeného kríža sa môže stať každá fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá súhlasí s princípmi a poslaním Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca a spĺňa ďalšie podmienky ustanovené v stanovách.

Každý člen si musí zakúpiť každoročne členskú známku v hodnote 1,00 €. Členské známky má vedené v členskom preukaze. Vznik a zánik členstva, práva a povinnosti člena upravujú Stanovy SČK. Na územnom spolku SČK v mestách alebo na Miestnom spolku SČK na obciach si môžete vyplniť prihlášku za člena SČK. Podľa veku a Vášho záujmu si môžete vyplniť prihlášku za člena Mládeže SČK, (od 5 do 25 rokov) alebo člena Miestneho spolku SČK. Ako členovia SČK sa potom môžete realizovať v zložkách SČK, ako sú Vodná záchranná služba alebo Klub darcov krvi

Podľa Stanov SČK miestny spolok tvorí najmenej 5 členov. Nový miestny spolok zakladajú individuálni členovia SČK na ustanovujúcej schôdzi, na ktorej zároveň zvolia predsedu MS SČK. Miestny spolok vznikne dňom registrácie a zanikne dňom zrušenia registrácie. Registráciu vykonáva príslušný územný spolok, ktorý vedie aj evidenciu miestnych spolkov. Hlavným poslaním MS SČK je konkrétna účasť členov pri plnení úloh SČK. MS SČK sú aj kluby darcov krvi.
Predsedom  miestneho spolu je od jeho vzniku p. Slávka Jaržabková, tel.: 0948 246 909
 
Ukážky záchrany života a poskytovania prvej pomoci žiakom našej ZŠ a ich rodičom na konkrétnych životných príkladoch.
p1110369.jpg
p1110454.jpg
 
Základná organizácia Únia žien Nižná Voľa

Únia žien Slovenska

Miestna organizácia únie žien Slovenska


Úvod:

Občianske združenie Únia žien Slovenska (ďalej len „ÚŽS“) je nezávislá mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Je nástupníckou organizáciou Slovenského zväzu žien a do novembra roku 1997 pôsobila pod názvom Demokratická únia žien Slovenska.
ÚŽS má 11 821 členiek registrovaných v 8 krajských organizáciách –Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Prešov a Košice. Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné. Členkou sa môže stať každá občianka Slovenskej republiky, ako aj občianka iného štátu s trvalým pobytom na území Slovenska, ak dosiahla vek 16 rokov a stotožňuje sa so stanovami ÚŽS. Hlavným poslaním občianskeho združenia je snaha o tvorbu a zabezpečenie priestoru pre všestranný osobnostný, vzdelanostný a kultúrny rozvoj ženy a priestoru pre jej plnohodnotnú sebarealizáciu v rodinnom, ekonomickom, politickom a spoločenskom živote.
Poslanie:

Základnými programovými cieľmi ÚŽS sú:

a) sledovať dodržiavanie všetkých práv žien, detí a rodín v súlade s už prijatými medzinárodnými dohovormi a ostatnými platnými predpismi a iniciovať v prípade potreby ich novelizáciu, resp. tvorbu ďalších predpisov
b) verejne vystupovať proti rôznym formám diskriminácie a intolerancie voči ženám v politickom, ekonomickom, spoločenskom a rodinnom živote
c) dbať o pozdvihnutie významu materstva a rodiny, prispievať k zachovaniu úplnej a zdravej rodiny a reprodukčného zdravia ženy
d) presadzovať právne normy riešenia sociálne–ekonomických potrieb žien a rodiny vôbec, so zvláštnym zreteľom na osamelé ženy, neúplné rodiny, rodiny so zdravotne postihnutými členmi
e) aktivizovať ženy k spoluúčasti na verejnom živote štátu, miest a obcí a zapájania sa do podnikateľských a charitatívnych aktivít
f) rozvíjať vlastenecké cítenie žien, úctu ku kultúrnemu dedičstvu a ľudovým tradíciám, vytvárať priestor pre záujmové činnosti, umelecké, kultúrne a oddychové aktivity v mieste bydliska
g) vytvárať podmienky na poskytovanie poradensko-právnych konzultácií, uskutočňovanie vzdelávacích aktivít
h) spolupracovať s ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi štátnej správy a samosprávy pri riešení ekonomických, sociálnych a spoločenských potrieb, získať podporu pre ich aktivity
i) spolupracovať so ženskými, rodinnými a ďalšími programovo príbuznými organizáciami, spolkami a združeniami v SR i v zahraničí, pri plnení vyššie uvedených úloh. Podporovať svoje zástupkyne pri medzinárodných aktivitách.

 

Meniny oslavuje

Utorok, 19. február 2019

Dnes má meniny Vlasta
Zajtra má meniny Lívia

Anketa

Čo je na Šariši najkrajšie?
 

Predpoveď počasia

Kurzy NBS

Kontextové odkazy

© 2019 Obec Nižná Voľa